តើអ្នកចង់ពង្រឹងភាពក្លាហ៊ាន និងក្លាយជា Sales ជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Builder ដែរឬទេ? ឱកាសការងារ

0
3035

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ីលឌើរ ជាក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលការពារជ្រាបទឹកម៉ាក ស៊ីកា (Sika) និងមានផ្តល់សេវាកម្មដូចជា ធ្វើកម្រាលអេប៉ុកស៊ី ប៉ូលាបេតុង កម្រាលហាដិន័រ និងជួសជុលស្នាមប្រេះ​ ដល់អតិថិជន ។

ក្រុមហ៊ុន យើងកំពុងត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកផ្នែកលក់ខាងក្រៅចំនួន ៣ នាក់ ដែលមានតួនាទីដូចខាងក្រោម៖

1. ធ្វើការលក់ផលិតផល និងសេវាកម្មដល់អតិថិជន

2. ផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសដល់អតិថិជន

3. ធ្វើការលក់ផលិតផលទៅតាមគោលដៅដែលបានកំនត់

4. ផ្តល់ការពិភាក្សា និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន

5. ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែ

6. កិច្ចការផ្សេងទៀត តាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្ទាល់

*ក្រុមហ៊ុន​ ខ្មែរ ប៊ីលឌើរ ផ្តល់ការបណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសលក់ផលិតផល​ និង​បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ដល់បុគ្គលិក​ដែល​ទើប​ចូល​ធ្វើ​ការ។

ខាងក្រោមនេះ ជាលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស និងសារៈប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ីលឌើរ ៖

Website: www.khmer-builder.com